Inflatable Shelter

Bo-Cong, Yu / Cheng-Shing, Wu / Zih-Ti, Liou